1. Inleiding

Pilcrow Nederland (hierna: Pilcrow) respecteert uw privacy en hecht veel waarde aan de beveiliging van uw persoonsgegevens. Pilcrow gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerkt de gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). In deze privacyverklaring is uiteengezet welke persoonsgegevens Pilcrow verwerkt, met welk doel en op grond waarvan. Daarnaast leest u in deze verklaring over welke rechten u beschikt en op welke wijze u de genoemde rechten kunt uitoefen.

 

2. Over Pilcrow

Pilcrow staat bij de Kamer van Koophandel (hierna: KvK) ingeschreven onder het nummer 80146325. Het vestigingsadres van Pilcrow is: Bergweg 194 A, 3035 BM Rotterdam.

 

3. Over u

Deze privacyverklaring is van toepassing op u indien u betrokken bent bij Pilcrow. Van betrokkenheid is sprake indien u:

  •  bezoeker bent van de website www.pilcrownederland.nl 
  • persoonsgegevens deelt met Pilcrow;
  • klant of potentiële klant bent van Pilcrow;
  • ontvanger bent van e-mails en/of nieuwsbrieven van Pilcrow.

 

4. Verwerking persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens vallen alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Het gaat hierbij om informatie die direct over u gaat of in combinatie met andere informatie naar u te herleiden is. Van de verwerking van persoonsgegevens is onder andere sprake als uw persoonsgegevens worden verzameld, vastgelegd, opgeslagen, geordend, geraadpleegd of gewijzigd.

 

5. Welke persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door Pilcrow worden verwerkt zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: Identiteitsgegevens Onder deze gegevens valt uw voornaam, achternaam en geboortedatum. Contactgegevens Hieronder valt uw (mobiele)telefoonnummer, e-mailadres en uw adresgegevens (adres, postcode, plaatsnaam). PILCROW www.pilcrownederland.nl Oktober 2020 Financiële gegevens Onder deze gegevens valt uw bankrekeningnummer, betalingsgegevens en factuurgegevens. Technische gegevens Onder technische gegevens valt uw IP-adres, maar ook overige gegevens die inzicht geven in de wijze waarop u gebruikmaakt van de website www.pilcrownederland.nl. Hierbij kan gedacht worden aan de pagina’s die u bezoekt, de gebruikte internetbrowser en apparaat type. Meer informatie hierover vindt u in de cookieverklaring.

 

6. Verkrijging persoonsgegevens

Pilcrow heeft de persoonsgegevens genoemd onder punt 5 rechtstreeks van u verkregen, omdat u de website bezoekt, uw persoonsgegevens achterlaat, telefonisch / per e-mail contact opneemt of door raadpleging van openbare bronnen zoals sociale media en het handelsregister van de KvK.

 

7. Doeleinden verwerking

Pilcrow verwerkt uw persoonsgegeven voor de hieronder genoemde doeleinden. Contact opnemen Pilcrow heeft de genoemde persoonsgegevens nodig om u te kunnen contacteren. Dit kan zijn omdat u daartoe telefonisch, per e-mail heeft verzocht of omdat u een contactformulier op de website www.pilcrownederland.nl heeft ingevuld. Uitvoering werkzaamheden Pilcrow heeft de persoonsgegevens nodig om de afgesproken werkzaamheden uit te kunnen voeren. Daarbij kunt u denken aan het stellen van vragen aan betrokkenen, het voeren van overleg over de werkzaamheden, het maken van vervolgafspraken en het overleggen van behaalde resultaten. Verzending facturen Pilcrow heeft uw persoonsgegevens nodig om de facturen naar u te kunnen zenden. Voldoen aan wettelijke eisen Pilcrow verwerkt uw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke eisen. Verzending e-mails / nieuwsbrieven Pilcrow gebruikt, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, uw persoonsgegevens om u per e-mail of per post op de hoogte te houden van onder andere belangrijke ontwikkelingen en nieuwe diensten. Optimalisatie website en diensten Pilcrow verwerkt uw persoonsgegevens om de website www.pilcrownederland.nl te optimaliseren en de aangeboden diensten beter op uw wensen te laten afstemmen.

 

8. Grondslagen verwerking

Pilcrow baseert de verwerking van uw persoonsgegevens op de hieronder genoemde grondslagen. PILCROW www.pilcrownederland.nl Oktober 2020 Uitvoering overeenkomst Pilcrow verwerkt uw persoonsgegevens, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiend uit de overeenkomst tussen u en Pilcrow. Uw toestemming Pilcrow verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. U kunt de toestemming weer intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@pilcrownederland.com Wettelijke verplichtingen Pilcrow verwerkt uw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de op hem rustende wettelijke verplichtingen. Gerechtvaardigd belang Pilcrow verwerkt persoonsgegevens, omdat Pilcrow daarbij een gerechtvaardigd belang heeft.

 

9. Bewaartermijn persoonsgegevens

Pilcrow bewaart uw persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Indien het bewaren van de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is worden deze verwijderd. Persoonsgegevens verkregen naar aanleiding van uw toestemming, worden niet meer noodzakelijk geacht zodra u de toestemming intrekt. Persoonsgegevens die worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en Pilcrow worden na afhandeling van uw zaak 10 jaar bewaard. Gegevens die Pilcrow heeft verkregen voor bijvoorbeeld de beantwoording van uw vragen, zonder dat dit heeft geleid tot een overeenkomst tussen u en Pilcrow worden 3 jaar bewaard.

 

10. Uw rechten

U beschikt op grond van de AVG over de hieronder genoemde rechten. Een verzoek tot de uitoefening van uw rechten kunt u indienen door een e-mail te sturen naar privacy@pilcrownederland.com, tenzij hieronder anders is aangegeven. Gegevens inzien U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens van u worden verwerkt door Pilcrow. Gegevens aanpassen of verwijderen Indien u van mening bent dat de verwerkte gegevens niet (meer) juist, volledig of relevant zijn, kunt u deze laten aanpassen of verwijderen. Toestemming intrekken Heeft u aan Pilcrow toestemming verleend voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om deze toestemming in te trekken. PILCROW www.pilcrownederland.nl Oktober 2020 Bezwaar maken U kunt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar maken. Dit recht heeft u in het geval Pilcrow de verwerking van uw persoonsgegevens baseert op grond van een gerechtvaardigd belang. Klacht indienen Indien u klachten heeft over de wijze waarop Pilcrow omgaat met uw persoonsgegevens, heeft u het recht om deze klachten kenbaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegeven.

 

11. Beveiliging persoonsgegevens

Pilcrow gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies en overige vormen van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens te voorkomen. Een voorbeeld van deze maatregel is het gebruik van sterke wachtwoorden en een SSL Certificaat.

 

12. Doorgifte persoonsgegevens

Pilcrow verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit vereist is met het oog op de bedrijfsvoering of op grond van een wettelijke verplichting. Voorbeelden van derden bij eerstgenoemde zijn boekhouders en externe adviseurs. Een voorbeeld van een derde bij laatstgenoemde is een overheidsinstantie zoals de Belastingdienst.

 

13. Website derden

De website van Pilcrow verwijst via buttons of hyperlinks naar websites van derden, zoals LinkedIn, Instagram en Facebook. Pilcrow houdt geen toezicht, heeft geen zeggenschap en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze partijen. Leest u daarom altijd de privacyverklaring van de betreffende website.

 

14. Wijziging privacyverklaring

Pilcrow is gerechtigd om tussentijds wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Eventuele wijzigingen worden opgenomen in deze privacyverklaring. Raadpleeg daarom regelmatig deze verklaring.

 

15. Vragen

U kunt een e-mail sturen naar privacy @pilcrownederland.com voor vragen over deze verklaring of over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

error: Content is protected !!